Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2015Μέσα ἀπ᾿ αὐτή τήν ζωή πηγάζει ἡ δύναμις τοῦ Θεοῦ, χάριν τῆς ὁποίας θά χαιρώμεθα στούς πειρασμούς καί στίς συμφορές μας. Σωματικά πικραινόμεθα, λόγῳ τῆς δυσκολίας ἀποκτήσεως τῶν ἀρετῶν, ἀλλά ψυχικά χαιρόμεθα γιά τόν μισθό, τόν ὁποῖο θά λάβουμε.
Ὁ Ἀδελφός πού κείρεται, στήν συνέχεια ἐρωτᾶται, ἐάν εἰλικρινά ὁμολογεῖ αὐτά μέ ὅλες τίς συνέπειες αὐτῆς τῆς ζωῆς. Καί ἀπαντᾶ ὅτι μέ τήν Χάρι τοῦ Θεοῦ εἶναι δυνατό αὐτό τό εἶδος τῆς ζωῆς. Ὁ ἱερεύς κατόπιν προσεύχεται στόν Θεό, ὑπενθυμίζοντας στόν Ἀδελφό ὅτι ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ μπροστά καί στόν πιό μεγάλο ἁμαρτωλό εἶναι πολύ μεγάλη, ἀπό ὅ,τι εἶναι ἡ ἀγάπη τοῦ μεγαλυτέρου ἁγίου γιά τόν Θεό.
Γι᾿ αὐτό ὁ Θεός δέν ξεχνᾶ τόν ἄνθρωπο, ὅπως καί ὁ ἄνθρωπος δέν ξεχνᾶ τόν Θεό. Γι᾿ αὐτό Αὐτός γνωρίζει τόν πόθο τοῦ Ἀδελφοῦ καί προσφέρει σ᾿ αὐτόν τήν δύναμί Του, γιά νά ἐκπληρώση τίς ἐντολές Του.
Ο εαγγελικές συμβουλές μέ τίς ποσχέσεις γίνονται πίσημα ντολές. Τό ραιότερο δρο, τό ποο μπορομε νά κάνουμε στόν Θεό εναι νά δωρίσουμε λόκληρο τόν αυτό μας καί τήν ζωή μας σ᾿ Ατόν. Θεός μς δέχεται καί μς γκαλιάζει, μς προστατεύει καί μς νισχύει μέ παρόμοια λλα δρα.
 Μόλις Το προσφέρουμε ατό τό δρο τς γάπης μας, νοιώθουμε τήν δύναμί Του πάνω στίς δυσκολίες μας, πάνω στίς δυναμίες μας καί λαμβάνουμε κουράγιο στόν σκητικό μας γνα. να νέο πνεμα στεγάζεται μέσα μας π᾿ ατή τήν στιγμή. Τό εχαμε πό παλαιότερα, λλά τώρα ατό κυρίευσε τήν καρδιά μας καί τήν φώτισε μέ τίς κτίνες του. Διότι θεο πνεμα  εναι γάπη, ποία κάνει τούς νθρώπους γίους.
χοντας δελφός τό κεφάλι του σκυμμένο καί πάνω σ᾿ ατό ερεύς χοντας τό βιβλίο τς κολουθίας, προσεύχεται στόν Θεό νά δεχθ τόν δολο Του στήν χορεία ατν πού γκατέλειψαν λα τά κοσμικά καί γιναν ξιοι τς κλήσεως το Θεο.

νισχυμμένος πό τήν λήθεια, περιφραγμένος πό τό γιο Πνεμα, πόφασις το δελφο εναι κλόνητος στόν πόλεμο μέ τίς μηχανουργίες το νοερο χθρο. νίκη κερδίζεται μέ τήν πομονή, νισχύεται πό τόν Θεό διά τς Χάριτός Του καί τν πρεσβειν τς Μητέρας Του, τήν περενδόξου Δεσποίνης  Θεοτόκου καί λων τν γίων, διά τν ποίων προσκυνεται καί δοξάζεται Τριαδικός Θεός.
λοι κλίνουν τίς κεφαλές τους. ερεύς πάλι προσεύχεται στόν Θεό γιά νά ποδεχθ τό νεόκουρο δελφό, ποος πό λα τά εδη τς σωτηρίας, ξέλεξε ατό τό εδος τς θυσίας το αυτο του. εχή συνεχίζει νά λέγη τι ο κακές πιθυμίες καί ο πονηροί λογισμοί θά πρέπει νά πομακρυνθον μαζί μέ τήν κοπή τν μαλλιν του, πού εναι καί συμβολική τους πρξις.
τήρησις τν ντολν δηγον τήν φύσι το νθρώπου στήν γιότητα Ατο, ποος δωσε τίς ντολές. ερεύς πάλι ζητε πό τόν Θεό γιά τόν δελφό καί τό χάρισμα τς σαλεύτου ποφασιστικότητος, τς τσάλινης θελήσεώς του, ποία καί χαρακτηρίζει τούς γωνιστές.
Μέ λα ατά, λειτουργός τς Θείας Λειτουργίας πλησιάζει τόν όρατο Χριστό, πού θά πιτελέση τό Μυστήριο. πλώνει τό χέρι του πάνω στό Εαγγέλιο, πού εναι τοποθετημένο μπροστά πό τήν εκόνα το Σωτρος καί λέγει: «δού Χριστός ερίσκεται μπροστά μας οράτως».
Καί ερεύς ρωτ μία κόμη φορά τόν δελφό, άν ρχεται πρός τήν ζωή ατή μέ τήν θέλησί του, τελείως λεύθερος πό λλες νάγκες, πειδή ατός εναι βασικός παράγων, πού ποφασίζει μόνος του γιά τήν καινούργια ατή πορεία τς ζως του. Στό βάθος τς πάρξεώς του νθρωπος χει λευθερία.
Ατό εναι τό δρο το Θεο πού προσφέρεται στόν νθρωπο καί διά το ποίου διακρίνεται σ᾿ λη τήν ρατή δημιουργία καί τι γινε πλέον συγγενής τν γγέλων, ο ποοι καί θά τόν νδυναμώσουν νά βαδίση ατή τήν γγελική πολιτεία.
μοναχισμός λοιπόν, εναι νας ρραβνας, κατά τρόπο περφυσικό, τς αωνίου γγελικς ζως.
δελφός διατρανώνει ποφασιστικά τήν λευθερία τς συνειδήσεώς του νώπιον Ατο, ποος θά τόν βοηθήση νά ερη τήν πνευματική του λευθερία. ρραβνας ατός ρχίζει πό τό ψαλίδι, ργαλεο μέ τό ποο κόπτει τό πέπλο τς γνωσίας το Θεο πό τήν ψυχή τά δίκτυα τν νοερν παθν, πού χουν περιτυλίξει τήν ψυχή.
Σ᾿ ατή τήν κουρά τς κόμης, χι μόνο συγκατατίθεται, λλά σπάζεται κόμη καί τό ψαλίδι, πού εναι τό φυσικό τό θικό μέσο μέ τό ποο κάνει ατή τήν κοπή τς ψυχς καί το νο πό τά βδελυρά πάθη. Ατή το καί τελευταία μέρα τς ζως του, στήν ποία εχε προσωπική γνώμη καί διωτικό θέλημα.
πό τόν ρραβνα μέ τόν γγελικό ατό τρόπο τς ζως μπαίνει στήν ποταγή δελφός νός νέου νόμου: τήν κκοπή το θελήματός του καί λων τν προσωπικν του γνωμν. Ατόν τόν νόμο τόν λαμβάνει πό τό χέρι το Χριστο, διότι τσι λέγει λειτουργός στόν δελφό: «δού πό τς χειρός το Χριστο λαμβάνεις ατό...». Στόν όρατο κόσμο χιλιάδες καί κατομμύρια εναι ο οράνιες πάρξεις καί θέλησις το Θεο εναι μία καί μοναδική.
 Διά τς καλογερικς ζως εσερχόμεθα σ᾿ ατό τόν κόσμο γιά νά συμπληρώσουμε τόν τόπο τς δευτέρας γγελικς χορείας, τήν ποία Θεός πεφάσισε νά τήν γεμίση μέ νθρώπους, ο ποοι, ν εναι δυσκίνητοι στό σμα, νικον σέ μάχη τούς γγέλους, πού ξέπεσαν ξ ατίας τς παρακος τους πρός τόν Θεό. Γι᾿ ατό, μοναχός, άν θέλη νά νυψωθ, μετά τό τέλος ατς τς ζως του σ᾿ ατό τόν οράνιο προορισμό, πρέπει νά διδαχθ δ πί τς γς, τι δέν θά χη δικό του θέλημα, παρά θά ποτάσσεται μόνο στό θέλημα το Θεο, πως καί στόν ορανό τό θέλημά Του εναι μόνο να γιά λους τούς γγέλους καί  τούς γίους.
Ποιό λλο νόημα χει τό ψαλίδι;  Ο συμβουλές, ο πιπλήξεις, συκοφαντίες, νειδισμοί χουν σάν σκοπό τήν κκοπή τν παθν, διότι μέ τήν κκοπή το θελήματος, κόπτονται λα τά πάθη. δού τι τό δεύτερο νόημα τς χρήσεως το ψαλιδιο εναι γνσις τς ληθείας, πού εναι Χριστός.
λήθεια εναι ζωντανή παρξις. μες εμεθα μέν παρξις, λλά αχμαλωτισμένη στήν πάτη το κόσμου. Πρέπει νά βγάλουμε τήν πατηλή νοοτροπία μας γιά νά συνυπάρξουμε μέ τήν λήθεια, δηλαδή μέ τόν Χριστό. Ατός εναι «Θύρα» στήν «οκία το Πατρός, ν τό Πνεμα εναι τό «κλειδί» μέ τό ποο νοίγει τήν οκία.
Μ᾿ ατή τήν ννοια γωνιστής μοναχός λαμβάνει καί νέο νομα, κάποιου γίου, ποος γίασε διά τς σκήσεως γιά νά τόν χη πρότυπό του. ρχίζοντας π᾿ δ μοναχός καί μέ τό δρο το νέου νόματος, λαμβάνει τό νέο Βάπτισμα, το ποίου μόνο διος καταλαβαίνει τίς μπειρίες.
 Ατό δέν εναι πανάληψις το πρώτου βαπτίσματος, λλά νανέωσίς του. μετέπειτα ζωή του, λοιπόν, συνεχίζεται πί τς γς καί θά εναι πρός δόξαν τς γίας Τριάδος. λόκληρη γία Τριάς κατοικεται σ᾿ να πλέον κλεκτό δοχεο, στήν καρδιά του. Καλεσμένοι στήν πορεία ατή εναι πολλοί, λλά μπαίνουν καί παραμένουν ο πιό κλεκτοί. Μετά π᾿ ατά τά γεγονότα ρχίζει νδυμασία ν Χριστ το νέου μοναχο, μέ τά ξωτερικά νδύματα. Τό κεφάλαιο ατό εναι στήν συνέχεια

νέα νδυμασία το  μοναχο

σπρος χιτώνας

Κατ᾿ ρχήν διά τήν κουρά μοναχός πλησιάζει καί στέκεται νώπιον το ερο Βήματος μέ σπρα ροχα. Ατά εναι τά νδύματα το φωτισμο το γίου Πνεύματος. Χάρις το θείου φωτός, σβήνει γιά πάντα ν δυνάμει τήν σκυθρωπότητα καί τήν λύπη τς ψυχς, λόγ τν παθν της καί φωτίζεται φύσις της μέ τήν δόξα το θείου φωτός.
 Τώρα ρραβωνίζεται μέ τό δρο το φωτός το Θαβώρ, οτως στε, χι μόνο  ψυχή, λλά καί τό σμα νά λάβουν σταδιακς καί κρατήσουν μέσα τους τό θεο τοτο φς.
Ατό εναι τό νδυμά μας, νδυμα φωτός γιά κείνη τήν μέρα τν γάμων μετά το Υο, πού θά γίνη στό τέλος ατο το αἰῶνος καί στήν ρχή το μέλλοντος αἰῶνος.

  νάλαβος

κολουθε νάλαβος, το ποίου δέν πρέπει νά ξεχνομε τήν σημασία, πού εναι γραμμένη πό τόν διο τόν Χριστό: «ρατε τόν ζυγόν μου φ᾿ μς καί μάθετε π᾿ μο, τι προς εμι καί ταπεινός τ καρδί... γάρ ζυγός μου χρηστός καί τό φορτίον μου λαφρόν στιν» (Ματ.11,29-30).
δού τί λέγει καί προφήτης σαΐας διά το τροπαρίου τς Μεγάλης Πέμπτης: «Τόν ντον μου δωκα ες μαστίγωσιν, τό δέ πρόσωπόν μου οκ πεστράφη πό μπτυσμάτων...». ησος φανερώθηκε ποκαλυπτικά στόν σαΐα σάν « μεγάλης βουλς γγελος», σάν μοναδικός ποος μς πεκάλυψε τήν δό τς σωτηρίας.
Μέ ατή τήν δό το Μεγάλου γγέλου το Θεο ρραβωνιζόμεθα καί γι᾿ ατή τήν ατία δός, εναι γραμμένη στόν νάλαβο πού  νομάζεται Μεγάλο Σχμα. Τά λόγια το γγελικο Σχήματος δέν εναι γραμμένα νάμεσα σέ λλα λόγια γιά τούς ορανίους γγέλους, λλά γιά τούς πιγείους γγέλους, τούς μοναχούς.

Σταυρός

Σταυρός μς πενθυμίζει κάθε ργο πού σχετίζεται μέ τήν σωτηρία μας, μέ τήν ταπείνωσι τήν ποία πέρασε θος ησος, μέ τήν τελειότητα τς θυσίας Του. Τήν δια δό ποσχόμεθα καί μες ζώντας νάμεσα σέ περιφρονήσεις καί μπτυσμούς, διότι πραγματικά εμεθα ξιοι τέτοιας ξουδενώσεως πό τούς λλους νθρώπους.
Θυσία το Σωτρος δωσε στόν Σταυρό τήν δύναμι τς πομακρύνσεως τν παγίδων το ναντίου γιά τήν σωτηρία μας χθρο. Σταυρός εναι τό κόσμημα τς κκλησίας, εναι τν πιστν τό στήριγμα καί τν δαιμόνων τό τραμα...Τό πλον ναντίον το διαβόλου τό ποον μς χάρισε κκλησία, πως λέγει σχετικά καί τό τροπάριο.

Μαρος χιτώνας (ζωστικό)

Τό ζωστικό καί ντερί, πως λέγεται στήν πατρίδα μας δέν χει κάποιο συμβολισμό παρά μόνο τι τό μαρο χρμα του εναι νδεικτικό σημεο παρνήσεως το κόσμου. κόσμος νδύεται πολύχρωμα ροχα, μοναχός σβήνει πό τόν αυτό του τά χρώματα ατά μέ τήν  καθαρά του ζωή, τήν ποία πιτελε διά τς ελικρινος μετανοίας.

Ζώνη

Τήν νεκάλυψαν ο γωνιστές γιά νά συγκροτίσουν τίς δυνάμεις τους κατά το χθρο. μοναχός χει ατή τήν μάχη: Τήν παλλαγή πό τόν παλαιό νθρωπο καί τήν σκησι γιά τήν νακαίνισι το πνεύματός του.

σκοφος

σκοφος εναι να σκέπασμα πού σκεπάζει τόν γωνιστή μέ σκοπό νά το προστατεύη τό κεφάλι πό τίς σαΐτες το νοητο χθρο. Σημαίνει κόμη καί τήν λπίδα τς σωτηρίας του. Στήν μάχη μέ τά πάθη του, μέ τήν φύσι, μέ τούς πονηρούς λογισμούς συχνά δέχεται γωνιστής τίς σαΐτες τς πελπισίας στό κεφάλι του.
άν μως εναι σωτερικά χυρωμένος μέ τήν πίστι, τήν λπίδα  καί τήν γάπη -ατές εναι ο τρες σπίδες το γίου Πνεύματος: μία το νο, λλη τς καρδίας καί λλη τς θελήσεως-τότε ο πυρωμένες σαΐτες το πονηρο δέν τόν γγίζουν, λλά φεύγουν μακριά του. Διότι στούς ταπεινούς πόσχεται Θεός τι θά καύση τόν πονηρό μέ τήν σπάθη το Πνεύματος.

Τό ράσο

Τό ράσο εναι τό νδυμα μέ τό ποο σκεπάζεται τό στθος καί λο τό σμα το μοναχο. Εναι νδυμα τν σίων, τό ποον σβήνει τούς κακούς λογισμούς καί τά προσωπικά θελήματα το γωνιστο, βοηθώντας τον νά χη μνήμη καί σκέψεις θανάτου. Τό νδυμα ατό τς μάχης εναι μαύρου χρώματος.
Μέ τόν λογισμό το θανάτου, φονεύονται ο μπαθες κινήσεις το σώματος καί κενοδοξία. Τό μαρο χρμα μέσα στόν μοναχισμό δέν χει τήν σημασία, πού χει, ταν τό φορον ο λαϊκοί σέ περίοδο πένθους γιά τόν θάνατο κάποιου συγγενος τους.

Τά σανδάλια

Τά σανδάλια εναι λαφρά ποδήματα γιά νά τρέχη στή μάχη μέ εκολία γωνιστής, διότι θά χρειασθ νά τρέξη πολύ γιά νά πιτελέση τήν προετοιμασία το Εαγγελίου τς ερήνης. Μέχρι τήν ερήνη τς παθείας εναι πολύ τό τρέξιμο καί πρέπει νά φθάση στήν εαγγελική ερήνη σέ κάποια προθεσμία.
  προθεσμία ποκτήσεως τς νίκης πάνω στά πάθη εναι μέχρις του πάρχη μέρα, δηλαδή πρίν πό τήν νύκτα τς ζως.
 Γιά νά γνωρίζουμε πς νά χωρίζουμε τόν χρόνο μας τό στάδιο τς ζως ατς, φέρομεν δ τόν λόγο το γίου ωάννου τς Κλίμακος: «Στούς ρχαρίους γνσις, τι εναι κατά Θεόν, τούς παρέχεται πό τά βήματα πού κάνουν, τά ποα εναι ο καρποί τς ταπεινώσεως. σοι φθάνουν στό μέσον το δρόμου πελπιζόμενοι γκαταλείπουν τήν μάχη, ν ο τέλειοι παρουσιάζουν κδηλώσεις πλουσίας τς θείας Χάριτος.

Μανδύας

μανδύας φαίνεται στίς γιογραφίες τν γίων μαρτύρων, πού μφανίζονται μέ τήν νδυμασία στρατιωτν. Μέ τήν πόκτησι τς παθείας τς νθρωπίνης φύσεως χαίρονται, λόγ τς χάριτος το θείου φωτός, πως καί ο γγελοι. άν θέλης νά γίνης μοναχός, νά γίνης λος φωτιά.
μανδύας, παρότι εναι μαρος, δέν συμβολίζει τήν μνήμη το θανάτου,  καίτοι ο κοιμηθέντες σιοι νδύονται ξωτερικά μέ τόν μανδύα.
μανδύας εναι να νδυμα μέ πολλές πιέτες καί συμβολίζει τίς κτνες το κτίστου φωτός, πού ξεπετάγονται σάν στραπές πό τόν θρόνο το Θεο, τσι πως ξιώθηκαν καί τό εδαν στό ρος Θαβώρ ο πόστολοι Πέτρος, άκωβος και ωάννης.
Καί τό εδαν τόσο, σο τούς πέτρεπε νθρώπινη φύσις τους. Ατό εναι τό νδυμα τς φθαρσίας καί γιότητος, τό θεο φς, μέ τό ποο πολλοί γιοι κτινοβόλησαν, «νθρωποι κατά τήν φύσι καί θεοί κατά χάριν»(γιος Συμεών Νέος Θεολόγος).

Τό Κουκούλιο

Τό κουκούλιο εναι να λαφρό πέπλο, σχεδόν διαφανές, τό ποο κατέρχεται πό τό κεφάλι πρός τό σμα πίσω. Εναι κι ατό μαύρου χρώματος καί δέν σημαίνει τήν μνήμη το θανάτου.
Ατό εναι σύμβολο το νο, ποος μέ τήν καθαρτική δύναμι τς θείας Χάριτος γίνεται διαφανής, παίρνει τό χρμα το ορανο καί φαίνεται μέσα του τό νοερό φς. Ατό εναι να μεγάλο μυστήριο τς πνευματικς ζως.
Τό βμα το νο, στό ποο στεγάσθηκε μέ τό Βάπτισμα Χριστός γίνεται τελείως φωτεινό. Τό θεο φς το ησο διαπερν τό καταπέτασμα, πού εναι τό σμα του λόκληρο καί τσι νος  νώνεται μέ τόν νο το ησο-πως λέγει πόστολος Παλος-καί λο τό σμα μας γίνεται δεκτικό το νοερο φωτός.
 δού πο μπορε νά φθάση νοερά προσευχή, νά ξεπεράση χι μόνο τόν πόλεμο μέ τούς δαίμονες, λλά καί νά φθάση στήν πάθεια. Σέ μιά τέτοια φάσι πληρότητος το Πνεύματος γωνιστής μοναχός δέν μπορε νά χη κακούς καί σφαλμένους λογισμούς κακίες, λλά συναντται μέ τόν Θεό στόν διο χρο, σέ μιά περφυσική γνωριμία καί πέραν πό φυσικούς χώρους το νο.
  Θεός εναι πανταχο παρών καί πανταχο όρατος καί λόκληρη οκουμένη εναι τό ντικείμενο τς σκέψεως το Θεο· πότε Θεός σκέπτεται τόν κόσμο καί δημιουργία Τόν ναγνωρίζει ς Θεό καί Τόν πακούει. Κατ᾿ ατό τόν τρόπο γίνεται Θεός τροφή το νο μας, διότι σ᾿ ατόν μφυτεύεται δυνάμει νωσις νθρώπου καί Θεο.

Τό Κομβοσχοίνιο

Τό κομβοσχοίνιο συμβολίζει τό σπαθί το γωνιστο μοναχο. προσευχή το νο εναι σπάθη το Πνεύματος,   ποία κόπτει τούς κακούς λογισμούς μέ τήν πίκλησι το νόματος το ησο. πλ μπορομε νά επομε τι ησος μς λυτρώνει πό τόν πόλεμο το νοητο χθρο.
 Μέ τό νομα το Χριστο νά κτυπς τούς χθρούς, διότι δέν πάρχει δυνατώτερο πλο ναντίον το διαβόλου, πό τό νομα το Θεο καί στόν ορανό καί στήν γ, μς λέγει γιος ωάννης τς Κλίμακος.

σταυρός

σταυρός στόν νέο μολογητή το Χριστο μς πενθυμίζει τήν αταπάρνησι καί τήν ρσι το σταυρο, πού εναι να παντοτεινό ργο σ᾿ λόκληρη τήν πνευματική ζωή του. κόκκος πού δέν θέλει νά πεθάνη, κόμη κι ν εναι πό σιτάρι, δέν θά καρποφορήση ποτέ. σωτηρία ργάζεται μόνον πάνω στά ρείπια το γωϊσμο.

λαμπάδα

λαμπάδα εναι να μικρό φς να καντήλι ναμμένο. σημασία της στήν τάξι τς μοναχικς ζως εναι πάρα πολύ περιεκτική καί θέλει νά μς επ τι κι μες ο διοι πρέπει νά μοιάσουμε μέ μία λαμπάδα. μες εμεθα ο πέτρες, τά ξύλα   θυσία τς καλς μας θελήσεως πάνω στό βμα το λία.
Τό βμα εναι πόδειξις τς ληθείας το Θεο. ν γιά τήν φωτιά θά φροντίση Θεός. Ο ποδείξεις πάρξεως το Παναγίου Θεο-ο πιό φωτεινές ποδείξεις-εναι ο γιοι, πού ζησαν μέσα στό θεο φς.
Ατοί ο νικητές τς νθρωπίνης φύσεως καί λης τς κτίσεως δηγον τούς νθρώπους στό νά δοξάσουν καί  νά γνωρίσουν τόν ληθινό Θεό. τσι λαμψαν σάν τόν λιο, πως ο ββάδες Σισώης, Παμβώ, Σιλουανός, Συμεών Νέος Θεολόγος, γιος Σεραφείμ το Σαρώφ γιά νά μνημονεύσουμε μόνο τούς γνωστούς.
φο λάβει λη τήν καινούργια στολή νέος μοναχός το νέου μοναχικο του πολιτεύματος καί τά πλα σάν στρατιώτης το Πνεύματος, ερεύς τόν ελογε: «Ατη λλοίωσις τς δεξις το ψίστου», πού εναι ελογία τς γίας Τριάδος. ερεύς, ντας οκονόμος τν Μυστηρίων το Θεο, προσεύχεται γιά τόν νεόκουρο δελφό στε νά συναριθμηθ στήν χορεία τν κλεκτν το Θεο καί νά γραφθ στό Βιβλίο τς Ζως.

Προσεύχεται νά περάση λη ατή τήν σκητική δό, πως τόν παρουσιάζει μία εκόνα μέ τόν μοναχό σταυρωμένο πί το σταυρο, μέ τήν λαμπάδα ναμμένη καί ξω εναι τά πάθη, τά ποα γύρω πό τόν σταυρό τόν φωνάζουν: «Κατέβα πό τόν σταυρό».
Κρατώντας τόν σταυρό καί τήν λαμπάδα νεόκουρος μοναχός μεταφέρεται σ᾿ να στασίδι το ριστερο χορο. κε το προσφέρεται τόπος στήν μαχομένη κκλησία. Συνεχίζεται θεία Λειτουργία στήν ποία προστίθενται καί εχές γιά τόν νέο μαχητή το Πνεύματος, πως γιά νά διαφυλαχθ πό τίς σαΐτες το ναντίου καί βοηθούμενος πό τόν Θεό νά φθάση στήν γία ταπείνωσι.
κόμη νά κρατήση σάλευτη τήν πίστι μέσα του καί τήν καθαρότητά του γιά νά νικήση τήν φύσι τν παθν του καί ν᾿ ξιωθ νά γίνη καινούργιος νθρωπος. Στήν κτεν δέησι ερεύς κετεύει τόν Θεό καί γιά τήν συγχώρησι τν μαρτημάτων του. μοναχική πολιτεία εναι πληρότης τς Χάριτος, εναι τό Μυστήριο τς Μετανοίας, διά το ποίου σβήνει λο τό παρελθόν τν μαρτιν του.
Παράδειγμα τρανό εναι ββς Μωϋσς Αθίοψ, ποος πό ληστής γινε μοναχός. θεία Λειτουργία προσανατολίζεται καί ατή μέ προσοχή πρός τόν νέο μολογητή τς Θυσίας, ποος τώρα λαβε τό δεύτερο Βάπτισμα. κολουθε τό Τρισάγιο,πού εναι μνος στήν γία Τριάδα καί στό μυστήριο το Βαπτίσματος: «σοι ες Χριστόν βαπτίσθητε, Χριστόν νεδύσασθε».
 Χαρά γίνεται στόν ορανό, χαρά βασιλική. Ο στίχοι το ποστολικο ναγνώσματος εναι σάν προφητικοί: « Κύριος εναι τό φς, Κύριος εναι καί Σωτήρ μου, πό τί νά φοβηθ; Κύριος εναι περασπιστής τς ζως μου, πό ποιόν νά φοβηθ
Μέχρις δ δέν παρουσιάσθηκε καί πλευρά τν κινδύνων το οράτου πολέμου. Μπορε νά συμβον σκληροί πόλεμοι μέ πληγές, μέ πάτες, μέ παγίδες, μέ φοβερές φαντασίες, μέ ψεύτικα ράματα, μέ παραισθήσεις, μέ ξαφνικές φοβίες...λες τίς παγίδες τίς ξεπερν ταπείνωσις.
ράματα δέν πρέπει νά δέχεται μοναχός, διότι πάρχει κίνδυνος νά τά ξαρτ πό τόν Θεό. πόστολος τς κολουθίας τς κουρς μς πενθυμίζει κόμη μία φορά τήν συμβολική σημασία τς πανοπλίας γιά τόν όρατο ατό πόλεμο. λοι κατευθύνονται πό τόν πόστολο Παλο γιά νά λάβουν κουράγιο καί νά θεμελιώσουν τόν γνα τους πάνω στήν δύναμι το Θεο.
Τήν φύσι μας πρέπει νά τήν πλίσουμε μέ λα τά πλα, μέ τά ποα καί Χριστός νίκησε τόν κοινό νοητό χθρό. Εναι κατανοητό, τι δέν εμεθα ναντίον τς φύσεώς μας, λλά ναντίον τν πνευμάτων τς κακίας, τά ποα καί προσέβαλλαν τήν φύσι το νθρώπου, πού δημιουργήθηκε πό τόν Θεό.
Μέ τά πλα το Θεο νοητός χθρός μπορε νά νικηθ κατά κράτος καί κατά τρόπο πνευματικό. Σάν ρχάριοι μαχόμεθα μέ τά πάθη μας καί τίς κακές μας συνήθειες, λλά κμάθησις τς ταπεινώσεως εναι να νέο καί ήττητο πλο κατά το διαβόλου. Ο δυσκολώτερες παγίδες μφανίζωνται σ᾿ ατούς πού εναι πιό προοδευμένοι στήν ρετή καί μπειροι στήν μάχη.
 Ατό τό πιτρέπει Θεός, ετε γιά νά κρίνη Θεός τόν διάβολο, μέσ νθρώπου, ετε γιά νά ταπεινώση τόν νθρωπο, μέσ το πεναντίου διαβόλου. Νά γνωρίζουμε καλά τι ατή μάχη δέν εναι τς νθρωπίνης φύσεώς μας, οτε γίνεται γιά τίς ρεςτές μας, λλά γίνεται μόνο μέ τήν Χάρι το Χριστο καί πάντοτε μέ τήν βοήθειά Του.
Τό ποστολικό νάγνωσμα κατακλείει τήν περικοπή μέ να στίχο περί ταπεινώσεως πό τόν Ψαλμό, κατά τόν ποο μαχητής, παρότι εναι πτωχός κατά τήν φύσι του καί δύνατος, μως μπορε νά κράζη διά τς συνειδήσεώς του πρός τόν Θεό, ποος καί θά τόν κούση καί θά τόν λυτρώση πό λες τίς στενοχώριες του. πό τήν γνσι ατς τς πτωχείας τς φύσεώς μας, τς πνευματικς μας πτωχείας,  ρχίζει νά αξάνεται πλοτος μας κατά Θεόν.
Τό εαγγελικό νάγνωσμα τς κολουθίας τς κουρς μς πενθυμίζει πάλι ν συντομί τι πό να μαθητή ησος το ζητε: φιλοτιμία γιά τήν πόκτησι τς γάπης, πομονή στίς δοκιμασίες, γιά νά επ καλλίτερα, τήν πομονή το σταυρο του.
κόμη το ζητε νά χη κλόνητη μπιστοσύνη στήν νίκη του ναντίον τν παθν του καί τν πεναντίων δυνάμεων, ν σάν στεφάνι το ζητε νά φορέση τήν γία ταπείνωσι. Μ᾿ ατές τίς πνευματικές συμβουλές φθάνει μοναχός στήν νάπαυσι τς ψυχς του, στήν πάθεια.
Στήν κατάστασι ατή πρέπει νά φθάση στόν παρόντα αἰῶνα, διότι στόν μέλλοντα αἰῶνα μαθητής το Χριστο, θά εσέλθη μετά δόξης στήν νέσπερη μέρα τς αωνίου ναπαύσεώς του.
θεία Λειτουργία συνεχίζεται, ν στόν καιρό τς Θείας Μεταλήψεως ρχεται πρτος νεόκουρος μοναχός, διότι καί στό πρτο Βάπτισμα εναι καθιερωμένη μέσως Θεία Κοινωνία το νεοβαπτίστου. «Ψυχήν σύν τ σώματι, γιασθείην Δέσποτα, φωτισθείην σωθείην γενοίμην οκος σου, τ τν μυστηρίων μεθέξει, τν ερν νοικόν σε χων, σύν Πατρί καί Πνεύματι, εεργέτα πολυέλεε».
«ς πρ γενηθήτω μοι, καί σεί φς τό Σμα σου, καί  τό Αμα Σωτήρ μου τό τιμιώτατον, φλέγων μαρτίας τήν λην, καί μπιπρν παθν τάς κάνθας, καί λον φώτιζόν με, προσκυνεν σου τή  θεότητα» (Τροπάρια Κανόνος Θ. Μεταλήψεως). Ατό εναι τό μυστήριο νώσεως μέ τόν Χριστό, πού εναι καί βασικώτερος σκοπός τς θείας Λειτουργίας.
Στήν ρα τς εχς το μβωνος, πρός τό τέλος τς Λειτουργίας, νεόκουρος λαμβάνει τό Εαγγέλιο στά χέρια του, σάν νδειξι τι τυπώθηκε καί στήν ψυχή του ατή Καινή Διαθήκη, τήν ποία δέχθηκε κι ατός μέ τήν χάρι το Θεο. ( παραλαβή το Εαγγελίου πό το νεόκουρου δελφο προέρχεται πό σλαβονική παράδοσι).
φιέρωσίς του στόν Θεό κδηλώνεται μέ τόν χαιρετισμό καί σπασμό λων τν δελφν τς δελφότητος, ο ποοι σπαζόμενοι πρτα τό Εαγγέλιο καί τόν σταυρό το νεόκουρου, κατόπιν τόν ρωτον πς κλήθη. νέος μοναχός τούς λέγει τό νέο νομά του καί καθένας το εχεται νά σωθ, νά γιασθ καί ατό τό νομα νά γίνη δεκτό πό τόν Θεό, καθώς καί ο προσευχές του γιά τήν δελφότητα, γιά λους τούς ρθοδόξους  Χριστιανούς καί λόκληρη τήν κτίσι.
Μέ ατά τελειώνει καί Θεία Λειτουργία.
νέος κλεκτός το Θεο, μέ τήν λαμπάδα ναμμένη, μέ τήν ψυχή του φωτισμένη ξέρχεται κι ατός πό τήν κκλησία καί πηγαίνει στό γούμενο καί Γέροντά του γιά νά λάβη τήν ελογία του καί τίς εχές του. Ατός τόν διδάσκει πάλι γιά τίς διαιτερότητες ατς τς ζως  καί το εχεται νά πραγμα-τοποιήση τίς ποσχέσεις του: πακοή στόν Χριστό, ρνησι το προσωπικο του θελήματος, ταπείνωσι καί τά λλα ργα το μονήρους βίου μέ τά ποα φωτίζεται κι ατός καί λαμβάνει τό γιο Πνεμα π᾿ ατή κόμη τήν ζωή.
Στό βάθος τς πάρξεώς του παραμένει τώρα σταθερότης καί γάπη γι᾿ ατή τήν κλεκτή μοναχική πορεία. Καί εχή λων μας γιά τούς νεόκουρους δελφούς μας εναι ατή: «Νά ζς, δελφέ, λες τίς μέρες τς ζως σου, πως ζησες τήν πρώτη μέρα τς μοναχικς σου κουρς».
πό τώρα, παιδί μου, νά νθίσης καί νά καρποφορήσης κε, που προσκλήθηκες καί φυτεύθηκες πό τόν Θεό. μήν.

ντίληψις το π. ρσενίου γιά τόν μοναχισμό

Εδα στήν νατολή καί στήν Δύσι πολλά μοναστήρια. νατολή, ταν μιλ στήν συνείδησι το λαο, μέσ τς πλότητός τους· καί Δύσις, ταν ατή παρξίς της εναι βεβηλωμένη πό τήν ναξιότητα τν κατοίκων της.
πό τήν νατολή τήν Δύσι ξαρτται πίστις πιστία, ατό πού χει μείνει κόμη στούς νθρώπους στήν προσπάθεια δημιουργίας το Χριστιανισμο. Εναι ρκετό νά μνημονεύσουμε τίς κκλησίες καί τά μοναστήρια τς Τρανσυλβανίας, πού δρύθηκαν πό τούς κτίτορες πάνω στά βουνά, γι᾿ ατούς πού μειναν γρυπνοι στήν συνείδησι τς νότητος το ρθοδόξου θνους μας. ν, ο χθροί το παρελθόντος-μηχανορραφίες το Βατικανο-τά κατέστρεψαν καί τά καψαν καί νέδειξαν πολλούς μάρτυρες.
πάρχει μία ραία Δύσις. Ατή μς φύλαξε πό τήν ντροπή, πό τήν σημερινή παρακμή, ταν τά μοναστήρια τά κατήργησαν ο διοι ο μοναχοί.
δ εναι περίπτωσις νός σταθμο. Τί πανιδρύσαμε, ποιά κατάστασι πιδιορθώσαμε; Εναι ραία πρωτοβουλία  καί πρέπει νά τήν κτιμήσουμε, λλά χωρίς ο νθρωποι νά εναι παρκς καλλιεργημένοι, ποιός νά κατευθύνη ατούς πού συγκεντρώνοινται στά μοναστήρια; Δέν πιτρέπεται νά ερισκώμεθα σέ μία κατάστασι παρακμς.
δού μερικές κδηλώσεις παρακμς:
πτωχεία, μέ τήν ποία νίοτε ρχίζει τήν ζωή του να μοναστήρι, τελείωτη ζητιανιά, τά ταξίδια μέ τήν «πανταχοσα». Εναι ντροπή.
ξ ατίας διαφόρων κληρονομικν γαθν πού φέρει καθένας στό μοναστήρι, γενννται στήν δελφότητα συμπεριφορές νάρμοστες, δικες πρωτοκαθεδρίες.  Πνευματική ρήμωσις.
Ο νθρωποι πού ρχονται πό ξω καί βοηθον διαίτερα μέ δωρεές τά μοναστήρια, λλά καί ατοί πού δέν βοηθον μέ τίποτε, καί ταν κόμη δέν χουν κάποια φροντίδα γιά τήν μονή, νακατεύονται στίς σωτερικές ποθέσεις ατς, σπείρουν τήν χθρα καί ταραχή στήν δελφότητα καί στούς ξω Χριστιανούς. Καί νά, τά σκάνδαλα.
φυσική γεία το καθενός πρέπει νά ντιμετωπίζεται ατρικά καί νά γίνεται γνωστή γκαίρως. δ εναι μία λεπτή περίπτωσις, ποία δέν πρέπει νά παραμεληθ. Δέν πρέπει νά γίνωνται δεκτοί σ᾿ ατή τήν σκησι τς ζως τν εαγγελικν ρετν, παρά νθρωποι μέ πλήρη καί δυνατή γεία στά πνευμόνια, στήν καρδιά, προπαντός γιες στό νευρικό σύστημα, στό αμα καί στούς νδοκρινες δένες.
Ατά κατόπιν ξ ατίας τν διαφόρων νοχλήσεων, παραμένουν συνήθως στήν διάθεσι το συμβεβηκότος καί νικον τό φρόνημα, διαίτερα μεταξύ τν γυναικν μέ τήν ργοπορία τς σωστς λειτουργίας τν φυσικν δένων, τήν ποία τήν θεωρον σάν μιά φορμή γιασμο καί ταπεινώσεώς τους.
Πραγματικά εναι μία τραγωδία, ποία κτυπ στήν πόρτα: Διαννοητική ποδιοργάνωσις σέ διαφόρους βαθμούς, πό που φεσις γιά περβολές, διαστροφές, θρησκομανίες, φαντασίες-λες ο  ψυχικές ταρα­χές ξ ατίας τς νάρμοστης συμπεριφορς.
 Πολλές φορές πόθος γιά τό μοναστήρι, δέν εναι να γεγονός ληθινς σωτερικς φέσεως, λλά  μία νάγκη γιά νοσοκομειακή περίθαλψι ξ ατίας προβλημάτων το ργανισμο λλων ατιν. μως ληθινή κλίσις δέν χει καμμία σχέσι μέ τήν νοσοκομειακή περίθαλψι ναπηρία το ποψηφίου γιά τόν μοναχισμό.
  πόθος γιά νά κλέξη κάποιος λεύθερα ατό τόν τρόπο τς σωτηρίας του δέν διασύρει τόν τρόπο τς σωτηρίας, τόν θεσμό τς οκογενείας. Βλέπω διάφορα φαινόμενα στό μοναστήρι: νειρα, διευκολύνσεις, λιτανεες γιά νά περιγράψω μερικές πογοητεύσεις καί σκάνδαλα. Ο ληθινά προσκεκλημένοι βλέπουν καθαρά τό ρωϊκό πνεμα τς σκήσεως γιά τήν τελειότητα, χωρίς τήν παιτούμενη προσπάθεια γιά τά σκαλοπάτια  τς γιωσύνης. 
Παράλληλα εναι πολύ καλό νά γνωρίζουμε πό τήν ρχή ποιά εναι ποψις καθενός τόμου πάνω στό κακό. Πολλές ψυχικές νωμαλίες προέρχονται πό βασανιστικές σκέψεις το κακο, τς μαρτίας, το διαβόλου, μανίας πάνω στό σμα καί καταδίκης τς οκογενείας, πού εναι μμονες σκέψεις καί ρωστημένες καταστάσεις, σάν ποκυήματα τς νοσηρς σκέψεως, ποδεικνύοντας να κλμα αχμαλωσίας το νο. Φοβισμένοι ατοί, λόγ τς ρρωστίας το νο, πιδίδονται στήν σκησι, ποία καί τούς προσβάλλει τήν διπλ γεία, σώματος καί ψυχς. Ατοί δέν πρέπει νά χουν θέσι στό μοναστήρι.
 άν παρ᾿ λα ατά εναι δεκτοί στό μοναστήρι, γίνονται δεκτοί πό τήν πίδρασι τν δωρεν των.
Πάντοτε ερίσκονται δελφοί στό μοναστήρι, λλά πολύ σπάνια γενννται πνευματικοί δηγοί, πως γούμενοι καί Πνευματικοί.
Ατοί πρέπει νά χουν φωτισμένο νο, μακριά ρασι καί νά εναι καλοί γνστες τν χαρακτήρων τν νθρώπων, δηλαδή νά διδάσκουν μέ σαφήνεια, νά χουν καλωσύνη καί ταπείνωσι καί χάριμα διακρίσεως καί πάνω πό λα νά συνδιάζουν μία μακάρια ποδοχή τν νθρώπων μεταξύ γάπης καί πνευματικς δεσποτείας.
ψυχική νότης τς δελφότητος εναι πς θά μπορέσουν λοι νά χουν μία σκέψι καί μία γνώμη. Ατό τό ργο, παρότι δέν εναι τόσο φικτό, μως εναι πολύ μεγάλο, διότι λκύει τήν όρατη παρουσία το ησο σέ μιά τέτοια κοινωνία νθρώπων. γάπη το Θεο καί τν νθρώπων μέσα σέ μιά δελφότητα μέ μία σκέψι, προέρχεται πό τήν Καινή Διαθήκη σάν μεγάλο πιχείρημα τς πάρξεως το Θεο.
Ατό εναι τελευταία Του πιθυμία, ντολή καί προσευχή, νά εναι λοι ο Μαθητές Του νωμένοι. δού ποιός εναι σκοπός καί τό φορτίο τν γουμένων καί πνευματικν δηγν. Κτίρια μπορον νά φτιάξουν μέ εκολία, νοικοκυριό μοίως, σύναξι δελφν γιά λειτουργία τς μονς εναι πίσης πολύ εκολο.
δυσκολία εναι κατόπιν, διότι πολλοί μφανίζονται καλοί καί μετά γίνονται κακοί.
Ο μεγάλες δελφότητες, πού γίνονται μεγάλες πό λλειψι προβλέψεως τν μελλοντικν προβλημάτων τους, κόμη καί ταν χουν καλούς πνευματικούς ποιμένες, ν τούτοις πολύ πιό γρήγορα διαλύονται, πό ,τι ο δελφότητες μέ μικρές συνοδίες καί παρακολουθεται καλλίτερα ζωή τν δελφν πό το Γέροντος τς Μονς.
Κάθε τομο χει μέσα του να γνωστο κόσμο. Γι᾿ ατό, άν πιτευχθ μία  ψυχική νότητα τν μοναχν, στω καί λίγων σέ ριθμό, ατό εναι ργο τς θείας Χάριτος καί μόνο Ατός ησος μπορε νά τό πραγματοποιήση.
Συνεπς, σάν πισφράγισμα τν σκέψεών μου γιά τόν μοναχισμό μας χω ν κατακλείδι νά προσθέσω τά ξς ες τήν Σεβασμιότητά σας:
Διά τς παρούσης μου ναφορς πεδίωξα νά σς προσδιορίσω τά ατια τς παρακμς το μοναχισμο μας, τούς κινδύνους τν δωρεν καί λλων κληρονομιν πού φέρουν ο μοναχοί στίς μονές καί τήν ψυχική κατάστασι το τόμου.
Ο κορυφαες στιγμές το παρελθόντος κράζουν ντονώτερα στήν συνείδησι το λαο, παρά ο παροσες πιτεύξεις, χωρίς λπίδα. χι πλς πολλά μοναστήρια, λλά ργανωμένα μοναστήρια, ργαστήρια τν πνευματικν ρετν, που ο δελφοί, θά ερίσκουν σωτερική νάπαυσι καί μέ τίς προσευχές τους θά μεταφέρουν τήν Χάρι το Θεο καί στόν κόσμο λόκληρο.*
Τήν παροσα πιστολή, μέ μερομηνία 7 Μαΐου 1952, στειλε στόν πίσκοπο το ράντ κ. νδρέα Μαγκεάρου ερομ. π. ρσένιος ν ψει τς νασυστάσεως τς Μονς Γκάϊ, το νομο ράντ Δυτικς Ρουμανίας μέ μοναχές.

Γράμμα πρός τήν μοναχή Εφροσύνη

διάβασα ατά πού γραπτς μο νεκοίνωσες πρό καιρο. Σο  τά στειλα διορθωμένα γραμματικς καί, που πρχε νάγκη, καίς πρός τό περιεχόμενο.
κτιμ τό δρο πού σο δωσε Θεός, μως πρέπει καί μες νά χουμε τήν δια φροντίδα γιά τήν σωτηρία μας. πό τήν διδασκαλία τν Πατέρων διαπιστώνεται τι πρέπει νά φυλαγώμεθα πό τά συνήθιστα στήν ζωή μας γεγονότα, πως εναι τά ράματα καί ο τέρμονες συζητήσεις μέ τούς λλους.
 Γιατί; Διότι δι᾿ ατν εναι δυνατόν νά κπέσουμε σέ πλάνες. διάβολος μπορε νά πάρη κόμη καί τήν μορφή γγέλου καί το Χριστο καί κόμη χειρότερα...Ο Πατέρες γνωρίζουν τήν δυναμία τς νθρωπίνης φύσεως, ποία εναι πιρρεπής σέ φαντασιώσεις καί πάτες.
Ο ερες χουν ποχρέωσι νά διακρίνουν τά πνεύματα. Καί πς θά τά γνωρίζουμε, άν εναι πό τόν Θεό πό τόν διάβολο; πό τούς καρπούς τους. Λοιπόν, άν στήν ψυχή σου προοδεύει ταπείνωσις, γάπη γιά τήν κκλησία, γάπη γιά τούς νθρώπους, πακοή στούς ερες, τότε δέν εσαι στήν πλάνη.
άν μως φυτρώνη στήν ψυχή σου μία καλή γνώμη γιά τόν αυτό σου, τι εσαι γία, κλεκτή νάμεσα στούς λλους νθρώπους καί τι σένα πρέπει νά πακούουν ο νθρωποι, τό δρο σου ατό γλίστρησε στόν δρόμο τς πάτης τν δαιμόνων.
τσι μο φαίνεται καί πό σα μο επαν ο ερες, τι ξέπεσε πό τήν Χάρι τς ταπεινώσεως καί Πετράκης Λούπου. Λοιπόν, δελφή μου, πρόσεχε τούς λογισμούς τς καρδις σου, διότι πολλοί χοντας καί μεγάλα χαρίσματα χάθησαν κάτω πό τό βάρος τς δικαιοσύνης πού πέδωσαν ο διοι στόν αυτό τους. Μή σχηματίζεις λογισμό, τι Κυρία Θεοτόκος σέ παινε γιά τούς γνες σου, τι σέ νομάζει γία γίων, κόμη τι θά φθάσης, κε που φθασε σία Μαρία Αγυπτία. δόξα πολλούς νθρώπους τούς λιβανίζει στόν νο μέ τόν καπνό τς περηφανείας. Γι᾿ ατό, σάκις κούεις λόγους παινετικούς, μέσως νά θυμσαι τίς μαρτίες σου καί νά φυλάγεσαι τσι πό τόν κίνδυνο τς φιλαυτίας καί φιλαρεσκείας.
Βλέπω τι καί γώ παινομαι πό τόν αυτό μου. Κοκκινίζουν τά μάγουλά μου  πό ντροπή, ταν νθυμομαι τίς πτώσεις μου καί τίς λλες τήν μία μετά τήν λλη στήν ζωή μου. άν δέν κάνω κολουθία, πως βλέπεις, νομίζω τι χασα λη τήν νθρωπιά μου νώπιον το Θεο καί τς Κυρίας Θεοτόκου. στω καί γιά λίγο στέκωμαι μπροστά στήν συνείδησί μου, γιά νά μήν ποκρίνωμαι στήν συμπεριφορά μου.
Τά λόγια τά ποα μο στειλες εναι μία πίπληξις καί γιά μένα καί πολύ φέλιμα κριβς μέ τό γεγονός τι ατοεπαινομαι καί μάλιστα χωρίς δίκαιο.
Φυλάξου καί σύ μέ τόν διο τρόπο.
Δέν σο δίνω δεσποτικές ντολές καί συμβουλές, λλά κράζω γιά τήν δυναμία μου, τήν δική μου καί τήν δική σου καί μολογ τι κίνδυνος τς γιωσύνης μου πό τώρα μέ περιτριγυρίζει, παρά τό πλθος τν νομιν μου.
Φυλάξου κυρίως πό τόν λογισμό τι Κυρία Θεοτόκος σέ παινε καί χαίρεται γιά τόν γνα σου.
άν ατή διόρθωσις πού σο κάνω, σέ χαροποιε, ατό εναι καλό σημεο. άν ρχίζη λίγο-λίγο νά μπαίνη δική σου γνώμη, ατό εναι περηφάνεια καί διξε την μακριά σου.
Πόθος καί τελικός σκοπός μας εναι σωτηρία καί χι τά ράματα.
ψυχή εναι πιρρεπής σέ τέτοιες χαρές καί κολλάει στίς ράσεις καί δθεν ποκαλύψεις καί δέν θέλει νά μάθη τι λευθερία εναι νά μή πιθυμ νά βλέπη τίποτε, παρά μόνο τό λεος το Θεο καί τήν συγχώρησι τν μαρτιν της.
Μ᾿ ατο το εδους τίς συμβουλές-σύμφωνα μέ τίς νουθεσίες τν Πατέρων τό χάρισμά σου τελειοποιεται, στε νά σο ρέση κάθε τι πού προέρχεται πό τήν πατρική  μου  γιά σένα φροντίδα.
Σαλος εδε τόν Κύριο στόν δρόμο πρός Δαμασκό καί μως Κύριος Τόν στειλε σ᾿ να ταπεινό δολο Του στήν Δαμασκό, γιά νά τόν διδάξη τήν χάρι τς ταπεινώσεως.
 Μετά πό 14 χρόνια εραποστολικν κόπων, κατά τήν ρπαγή του στόν Παράδεισο, διος Παλος ασθανόταν τήν νάγκη νά φανερώση τό κήρυγμα καί στούς λλους ποστόλους γιά νά μή τρέχουν πί ματαί. Ατό δέν το μία μφιβολία του, λλά μία προστασία το Θεο. το τό νδυμα τς ταπεινώσεως, τό ποο φυλάγει πό πτώσεις.
πό τίς πτώσεις φοβοντο καί ο γιοι. πομένως βλέπε καί σύ καί μήν ψηλοφρονς, λλά νά γρυπνς κρατώντας κάτω τό βλέμμα τς ψυχς σου. Ατά σο λέγει νας μαρτωλός δολος τς Κυρίας Θεοτόκου.
Εμεθα φορτωμένοι μέ τίς δυναμίες μας κριβς γιά νά μή πίπτωμεν. Συνεπς, σο θά βλέπης μέ ναξιότητα τούς λογισμούς καί λόκληρη τήν ζωή σου, τόσο πλησιέστερα θά εσαι πρός τήν λήθεια καί πιό φυλαγμένη πό κινδύνους. Μέσα πό τήν γνσι τν δυναμιν μας τελειοποιονται τά χαρίσματα το Θεο στήν ζωή μας.
Παρ᾿ λα ατά, ταν συζητς μέ νθρώπους, μήν ρχίσης νά τούς  λέγης τίς δυναμίες σου. Οτε πρέπει καί μέσ τν δυναμιν μας νά δοξαζώμεθα. Καί ατό εναι μία μαρτωλή πόλαυσις, πού ποδεικνύει τήν φιλαυτία μας.
Δέν χω τόν χρόνο νά γράψω τά δια καί περισσότερα καί στόν π. Γκρόβου, γι᾿ ατό δός του ατό τό γράμμα καί βλέπε τί γνώμη χει γιά τά γραφόμενά μου.
θελα νά σέ διαφυλάξω πό τήν θρόα συγκέντρωσι νθρώπων, διότι ατοί ρχονται μέ πόθο νά μάθουν γιά τό πίγειο μέλλον τους, πς θά εναι, τί θά  γίνη, λλά μή τούς παντς. Μόνο νά τούς δηγς στήν κκλησία καί στόν δρόμο τς καθάρσεως πό τήν μαρτία καί τά πάθη. Καί μή σο φαίνεται ρκετό τι μίλησαν μέ σένα μέ μένα καί φελήθηκαν.
μεταμόρφωσις το νθρώπου εναι ατό πού χρειάζεται, στε νά γίνη πό κακός καλός, πό μαρτωλός καθαρός, πό δύνατος στόν νο, λογικός, πό παλαιός νθρωπος, νέος νθρωπος-νθρωπος το Θεο, ταπεινός, φιλάνθρωπος καί φιλόθεος καί φιλάγιος περισσότερο φυσικά πό τόν διο τόν αυτό του.
Μέ πατρική γάπη καί πνευματική φροντίδα
ρσένιος
Προσεύχου γιά λο τόν κόσμο


Γράμμα πρός τήν μοναχή Θεοκτίστη

δοκιμασία πού σέ πισκέφθηκε κάνει πό τούς Λαζάρους ατο το κόσμου να γενναο Λάζαρο πού ναπαύθηκε στούς κόλπους το βραάμ, κόμη καί π᾿ ατό τόν κόσμο.
Μόνον ταν ξέλθης π᾿ ατό τό σμα σου καί θά σημάνη σχάτη σάλπιγγα τς κρίσεως, τότε θά δς πόσο καί γιά ποιόν πέμεινες καί τότε θά τελειώση κάθε πόνος καί δύνη.
Γι᾿ ατό πόμενε κάθε πόλεμο στήν προσπάθειά σου νά κπληρώσης τίς μοναχικές σου ποσχέσεις, στω καί νά σο φαίνεται κόλασις ατή δ ζωή, πό τήν ποία εθε νά μς λυτρώση τότε Θεός καί σένα καί λο τό  Χριστιανικό μας θνος.
Σο επα τι κάποιος λλος πέθανε παλαιότερα στήν θέσι σου· τώρα σύ, άν παραμείνης στήν ζωή ατή, βοηθουμένη πό τίς κτιστες το Θεο νέργειες, χοντας κάποιο οράνιο σκοπό στήν ζωή σου, τότε ατό εναι μοναχισμός σου.
Μέσα π᾿ ατή τήν πνευματική  ξηρασία πέρασαν καί ο γιοι, πέρασε καί ησος πί το Σταυρο, ταν τούς επε γιά γκατάλειψι, λλά κανένας δέν γκαταλείφθηκε π᾿ Ατόν.
πνευματική ξηρασία δέν εναι μία πελπισία, λλά εναι σκησις, πού γίνεται χωρίς τήν θέλησί μας, ποία μως πάρα πολύ καθαρίζει τήν ψυχή πό τούς κούσιους κόπους της.
Καί μή ξεχνς τι ησος μακάρισε τούς πτωχούς, τόν Λάζαρο καί τούς ταπεινούς!

Μέ πατρικές εχές
ρσένιος
*Τό γράμμα ατό τό στειλε π. ρσένιος Μπόκα στήν μοναχή Θεοκτίστη, ποία χει κοιμηθ τώρα, ταν το πολύ σθενής στό χωριό Βοΐλα το νομο Φαγκαρς καί μέ προτροπή το π. ρσενίου τυχε προστασίας καί γειονομικς φροντίδος πό τούς Χριστιανούς το Μπρασώβ καί Φαγκαρς.

ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ Τ  ΔΟΥΛ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΑΡΣΕΝΙ ΔΟΞΑ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ


Μετάφρασις πιμέλεια
πό δελφν ερς Μονς
σίου Γρηγορίου γίου ρους 
2003

 Τό κείμενο προέρχεται πό τά ρχεα το πατρός Δαμασκηνο Γρηγοριάτου, τόν ποον καί εχαριστομε θερμά γιά τήν παραχώρηση τν ρχείων, πως πίσης εχαριστομε καί τόν γέροντα τς Μονς σίου Γρηγορίου πατέρα Γεώργιο Καψάνη γιά τήν ελογία καί τήν δεια δημοσίευσης.

πιμέλεια κειμένου και πηγή στο Διαδίκτυο  ναβάσεις

Γιά νά διαβάσετε τα ὑπόλοιπα μέρη πατήστε Γέροντας ρσένιος Μπόκα - βαθμίδες μοναχικς πολιτείας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου